Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018,

"Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020"

Titlul proiectului: Bioeconomia speciilor pomicole termofile şi arbuştilor fructiferi în vederea maximizării efecienţei utilizării resurselor naturale şi antropice

Acronim: ADER 3.3.2.

Autoritatea contractantă:

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE (MADR) cu sediul în Bucureşti, Bd. Carol I nr. 2-4, Bucureşti, tel: 021- 30.72.400; e-mail: dgia@madr.ro, cercetare@madr.ro,  reprezentat prin Ministru Achim Irimescu și Director economic  Maria Șerban.

 

Instituția coordonatoare:

STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ (S.C.D.P.) CONSTANŢA cu sediul în localitatea: Valu lui Traian, cod poştal 907300, judeţul Constanţa, tel/fax. 0241 231187, e-mail: scpp_constanta@hotmail.com, înregistrată cont nr. RO41TREZ23120G332000XXXX, deschis exclusiv pentru programul sectorial, la Trezoreria Constanţa, reprezentată prin director Dr. ing. CAPLAN Ion  şi contabil şef Ec. GÎRNEŢ Mihaela

 

Raport faze:

Faza 1/2015; Faza 2/2016; Faza 3/2016; Faza 4/2017; Faza 5/2017; Faza 6/2018; Faza 7/2018; Raport final

Componența consortiului:

CO- Staţiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa,

P1- Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti, Mărăcineni,

 

P2- Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi,

 

P3- Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole Bucureşti.

 

 

Durata proiectului: 2015 – 2018

 

Bugetul proiectului: 762 850 lei/an, d.c.

2015 = 162 850 lei

2016 = 200 000 lei

2017 = 200 000 lei

2018 = 200 000 lei

 

Rezumatul proiectului: Aplicarea principiilor bioeconomiei în pomicultură are ca scop realizarea unor sisteme agricole durabile, echilibrate, diversificate și performante, care asigură exploatarea rentabilă, dar și protejarea resurselor naturale și sănătatea consumatorilor. Principalele activități care se vor desfășura în cadrul proiectului sunt:

- înființarea unor câmpuri experimentale cu combinații soi-portaltoi utilizând portaltoi generativi și vegetativi și soiuri nou create și tehnici de fito-monitorizare pentru diagnosticarea multisenzorială timpurie a stării de stres a plantelor;

-testarea unor portaltoi recent introduși  pentru speciile termofile și soiuri de arbuști fructiferi;

-evaluarea periodică a stării fitosanitare a soiurilor studiate;

-comportarea portaltoilor / soiurilor studiate la principalii factori de stres abiotic și biotic;

-studiul irigării și a altor secvențe tehnologice aplicate speciilor termofile și arbuștilor fructiferi, în vederea diminuării efectelor negative ale stresului hidric, termic și radiativ accentuat de schimbările climatice;

-determinări fizico-chimice și biologice privind fertilitatea solului în urma aplicării unor metode de optimizare nutrițională nepoluante a plantelor de cultură;

-demonstrarea eficienței economice superioare a secvențelor tehnologice și metodologiilor propuse, comparativ cu rezultatele obținute pe plan internațional.

Proiectul, prin fazele de derulare și partenerii implicați, va demara și sprijini modernizarea și eficientizarea activității din domeniul pomiculturii în zonele în care se găsesc toate condițiile necesare pentru realizare, respectiv, condiții climatice, suprafețe agricole disponibile, rezultate de cercetare, precum și forță de muncă disponibilă. Vor exista numeroși beneficiari privați în contexul demarării subprogramului pomicol, măsura 4.1.a, care vor deveni buni producători de fructe în cadrul unor exploatații rentabile.

 

Obiectiv general: Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii integrate producției horticole.

 

Obiective specifice:

- Stabilirea celor mai performante combinații soi-portaltoi în ceea ce privește comportarea lor în pepinieră și livadă; lansarea pe piaţă a celor mai adaptate genotipuri pretabile sistemului superintensiv de cultură, în vederea înfiinţării de noi plantaţii cu maximă rentabilitate din punct de vedere economic;

- Elaborarea de tehnologii privind: metodologii de determinare a gradului de rezistență/toleranță la stresul biotic și abiotic al speciilor termofile și al arbuștilor fructiferi;

- Diagnosticarea rapidă a apariției stresului hidric, termic și trofic prin monitorizarea stării de vegetație a culturilor;

- Utilizarea unor metode nepoluante privind conservarea calității solului;

- Folosirea diferitelor regimuri de irigare care diminueze stresul hidric și termic timpuriu diagnosticat prin tehnici multisenzoriale, pentru evitarea irosirii resurselor naturale asigurate nearmonizat, în contextul schimbărilor climatice;

- Stabilirea eficienței economice a secvențelor tehnologice/metodologiilor propuse.

 

Rezultate: Ca rezultat, de cea mai mare importanţă este calitatea fructelor obţinute la speciile termofile şi arbuşti fructiferi, calitate obţinută prin utilizarea soluţiilor tehnologice prevăzute în acest proiect. Rezultatul final constă în realizarea şi recomandarea tehnologiei experimentate şi crearea premiselor de preluare şi aplicare de către producătorii pomicoli.

Rezultatele vor fi diseminate prin publicarea unor lucrări științifice, participare la simpozioane, etc. Vor fi organizate întâlniri comune cu specialişti şi utilizatori din domeniul pomicol. Va fi realizată o pagina web a proiectului, care permită accesul rapid al potențialilor beneficiari. Vor fi elaborate broșuri cu soiuri și portaltoi de specii termofile și soiuri de arbuști fructiferi adaptate condițiilor pedoclimatice din România.

 

Activități si responsabilități:

Faza 1

Activitatea 1.1. Elaborarea metodologiei de lucru - Documentare şi analiză pentru formularea și verificarea de ipoteze privind bioeconomia speciilor pomicole și arbuștilor fructiferi. 

Faza 4

Activitatea 4.1. Experimentarea în câmp și laborator a modelului și soluției propuse

Activitatea 4.2. Participarea la manifestări tehnico-științifice din domeniul proiectului

Faza 2

Activitatea 2.1. Realizarea modelui experimental

Activitatea 2.2. Diseminare rezultate preliminarii obţinute în cadrul proiectului

Faza 5

Activitatea 5.1. Menținerea stării biologice și culturale a câmpurilor experimentale

Activitatea 5.2. Diseminare  rezultate obținute în cadrul proiectului

Faza 3

Activitatea 3.1  Experimentarea în câmp și laborator a modelului și soluției propuse

Activitatea 3.2. Diseminare rezultate preliminarii obţinute în cadrul proiectului

 

Faza 6

Activitatea 6.1. Demonstrarea eficienței economice superioare a genotipurior și a secvențelor tehnologice și metodologiilor propuse

Activitatea 6.2. Diseminare rezultate obţinute în cadrul proiectului

Faza 7

Activitatea 7.1. Realizarea bazei de date privind identificarea  de genotipuri pretabile în vederea maximizării eficienţei utilizării resurselor naturale şi antropice

Activitatea 7.2. Diseminare rezultate obţinute în cadrul proiectului

 

Responsabilitățile partenerilor:

- CP - Monitorizarea unor factori fiziologici de creştere şi fructificare în scopul fundamentării unor elemente specifice tehnologilor de precizie; integrarea în tehnologiile inovative de noi soiuri şi portaltoi autohtoni şi străini adaptaţi condițiilor pedo-climatice din România; creşterea  performanţelor  economice  şi  a  siguranţei  în  exploatare  a actualelor  tehnologii  pomicole.

- P1 Monitorizarea unor factori fiziologici de creştere şi fructificare în scopul fundamentării unor elemente specifice tehnologiilor de precizie; integrarea în tehnologiile inovative de noi soiuri şi portaltoi autohtoni şi străini adaptaţi condițiilor pedo-climatice din România; adaptarea celor mai moderne tehnologii pomicole aplicate în România şi în ţările cu agricultură avansată la speciile de arbuști fructiferi, în vederea limitării  efectelor negative ale schimbărilor climatice prognozate pentru următorii 50 de ani în România; creşterea  performanţelor  economice  şi  a  siguranţei  în  exploatare  a actualelor  tehnologii  pomicole.

- P2 – Monitorizarea unor factori fiziologici de creştere şi fructificare la speciile termofile în scopul fundamentării unor elemente specifice tehnologilor de precizie.

- P3 – Monitorizarea şi stabilirea unor indicatori specifici privind capacitatea de păstrare a fructelor.

Date de contact ale directorului de proiect:

Septar Leinar

tel. 0241-231187; 0755-134514;

 e-mail: s_leinar@yahoo.com

 

Link-uri utile:

http://www.madr.ro/cercetare-inovare.html

http://www.cercetarepomicola-constanta.ro

http://www.icdp.ro

www.pomicolaiasi.ro

www.horting.ro

 

HOME