HOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNOLOGII POMICOLE

 

- Cercetări privind sistemul sol-apă-plantă-atmosferă (SPAC= soil-plant-atmosphere-continuum)

 

Obiective:

- Utilizarea eficientă a surselor de apă prin promovarea tehnologiilor cu consum redus şi eficienţă maximă;

- Cunoaşterea modului de distribuţie in sol a apei şi ingrăşămintelor aplicate prin diferite metode de udare;

- Determinarea consumului de apă in vederea reducerii pierderilor de apă prin irigare;

- Creşterea cantităţii şi calităţii producţiei de fructe prin utilizarea in ecosistemele pomicole a unor metode moderne de irigare;

- Utilizarea tehnologiilor moderne de irigare localizată: picurare şi microaspersiune in vederea stopării sau reducerii semnificative a fenomenului de deşertificare manifestat puternic in ultimii ani.

 

Rezultate:

- Consumul mediu de apă la specia cais este cuprins, intre 220 mm, in regim neirigat şi 470 mm, in regim de irigare localizată;

- S-au inregistrat corelaţii semnificative intre producţia de fructe şi consumul de apă in toate variantele studiate, ceea ce arată un răspuns pozitiv al pomilor la aplicarea irigării;

- Cele mai mari producţii de fructe s-au obţinut pentru metoda de udare prin microaspersie, cu norma de irigare de 150 mm;

- Rezultatele tehnice şi economice obţinute sunt cele mai favorabile prin utilizarea sistemului de irigare prin picurare;

- Cea mai ridicată productivitate a muncii (zo/to de fructe) s-a realizat tot in cazul irigării prin picurare, aspect foarte important avand in vedere lipsa tot mai acută de forţă de muncă cu care  se confruntă şi agricultura Romaniei;

- Omologarea tehnologiei moderne de irigare prin picurare la cais;

- Popularizarea rezultatelor obţinute prin publicarea acestora in lucrări ştiinţifice prezentate la diferite manifestări ştiinţifice desfăşurate atat pe plan naţional cat şi internaţional.

    Aspecte irigare

 

Cercetător:

Dr. ing. Leinar Septar; e-mail: s_leinar@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

- Protecţia plantelor

Obiective:

 - Cercetări privind biologia, ecologia şi combaterea agenţilor patogeni şi dăunători ai piersicului şi caisului

 - Modernizarea tehnologiilor de combatere a agenţilor patogeni şi dăunători la piersic şi cais

 - Identificarea unor genitori cu rezistenţă naturală faţă de atacul principalilor agenţi patogeni

 - Asigurarea pepinierei pomicole cu material biologic liber de boli virotice

 - Protecţia mediului, reducerea poluării fructelor şi protejarea consumatorilor.

 

Rezultate:

 - Stabilirea parametrilor bioecologici de dezvoltare a unor specii de agenţi patogeni şi dăunători cu importanţă economică la pomii fructiferi (Pseudomonas syringae, Xanthomonas campestri; Taphrina deformans, Stigmina carpophila, Monilinia laxa, Anarsia lineatella, Laspeyresia molesta, Myzodes persicae).

  - Stabilirea agenţilor patogeni implicaţi in declinul şi pieirea prematură a speciilor pomicole samburoase piersic şi cais (Cytospora cincta, Stereum purpureum, Fusicoccum amygdali, Stigmina carpophila).

  - Perfecţionarea metodelor de prognoză şi avertizare a  tratamentelor de combatere a agenţilor patogeni şi dăunători pe baza determinării rezervei biologice şi a pragului economic de dăunare (PED) a fiecăruia dintre acestea.

  - Elaborarea complexelor de combatere a agenţilor patogeni şi dăunători ai speciilor pomicole.

  - Elaborarea unui test de selecţie rapidă pentru identificarea unor genitori cu rezistenţă naturală faţă de atacul unor agenţi deosebit de păgubitori.

  - Monitorizarea virozelor la nivelul tuturor verigilor din tehnologia pepinieristică pe baza testării pe indicatori biologici lemnoşi;

  - Reechilibrarea ecosistemelor pomicole prin dirijarea relaţiilor interspecifice dintre planta-gazdă, populaţiile de patogeni şi antagoniştii acestora;

  - Diminuarea gradului de poluare a fructelor şi a mediului inconjurător pe baza introducerii mijloacelor şi metodelor biologice şi biotehnice de combatere şi a diminuării numărului de tratamente cu produse chimice.

 

Cercetător:

CV Dr.ing. Moale Cristina; e-mail: moalecristina@yahoo.com

 

 

- Agrotehnică pomicolă 

 

Obiective:

- Elaborarea de noi sisteme de cultură la speciile pomicole in vederea sporirii producției de fructe;

- Aplicarea diferenţiată a tăierilor şi utilizarea unor forme de coroană diferite la soiurile de cais, piersic şi nectarin in vederea extinderii lor in producţie;

- Cercetări privind optimizarea incărcăturii cu rod la cais şi piersic prin tratamente cu substanţe fiziologic active;

- Cercetări privind influenţa metodelor de Óntreţinere a solului asupra ecosistemului pomicol cu privire specială la utilizarea erbicidelor;

- Stabilirea tehnologiilor de cultura a soiurilor nou create din speciile cais, piersic şi nectarin in parcelele pilot (potenţial de producţie, parametrii de calitate), precum şi comportarea soiurilor din zona Dobrogea.

 

Rezultate:

- Au fost recomandate distanţe de plantare pentru cais, piersic şi migdal in scopul obţinerii unor producţii echilibrate in condiţii de rentabilitate economică;

- S-au recomandat doze optime de fertilizare anuală pentru susţinerea creşterii şi rodirii speciilor termofile;

- S-au stabilit strategii de erbicidare eficiente şi mai economice care combină produsele preemergente cu cele postemergente, cu un control al buruienilor in cursul perioadei de vegetaţie;

- S-au obţinut rezultate bune de producţie prin normarea chimică a rodului la piersic şi nectarin, utilizandu-se produse chimice in diferite concentraţii;

- S-au elaborat secvenţe tehnologice la cais, piersic şi nectarin privind aplicarea tăierilor in verde, utilizarea unor forme de coroană cu volum redus şi intreţinerea solului;

      Infiinţarea de plantaţii pilot cu soiuri de piersic, nectarin şi cais;

- Aplicarea lucrărilor tehnologice de cultură stabilite pe soi. 

 

Cercetător:

Dr.ing. Lămureanu  Gheorghe; e-mail: theangell_l@yahoo.com